Klavírní oddělení

 

Klavírní oddělení

Hra na klávesové nástroje je dlouhodobě velmi oblíbenou disciplinou. I v naší ZUŠ proto patří oddělení klávesových nástrojů k početně nejsilnějším – dlouhodobě se počet žáků v našem oddělení pohybuje kolem stodevadesáti, věnuje se jim 12 pedagogů. V oddělení klávesových nástrojů je v současnosti možno navštěvovat studijní zaměření Hra na klavír a Hra na varhany (chrámové), připravuje se zahájení výuky hry na cembalo. Do roku 2013 integrovalo toto oddělení i výuku hry na akordeon a elektronické klávesové nástroje, v současnosti je tato výuka organizována v samostatném oddělení – viz vlastní profil).
Všichni vyučující vedou žáky především k aktivnímu muzicírování, k nacházení nového způsobu sebevyjádření a využití možností komunikace prostřednictvím hudby. Žáci získávají jednak potřebné technické dovednosti, jednak teoretické znalosti umožňující správné pochopení notového textu i správný interpretační přístup k hudbě různých historických epoch. Současně tříbí svůj výrazový cit, aby dokázali přesvědčivě tlumočit poselství interpretované skladby. Zpočátku žáci navštěvují individuální nástrojovou výuku a hudební nauku, později (cca od 4. ročníku) se zapojují do nejrůznějších skupinových hudebních aktivit. Minimální časový nárok na žáka je podle konkrétních ročníků studia 2 vyučovací hodiny, v některých ročnících pak 2 ½ až 3 vyučovací hodiny (viz tabulky učebních plánů v ŠVP).
Studium hry na klavír i na varhany klade na žáky poměrně velké nároky zejména v oblasti koordinace pohybů, sledování vícevrstevnatého notového textu, soustředění jak při výuce, tak při domácí přípravě atd.. Proto je dobré v rámci úvahy o započetí studia těchto studijních zaměření projít s některým z našich učitelů hlubším „průzkumem hudebnosti“ a na základě jeho výsledku pak učinit rozhodnutí o dalším postupu (někdy je lepší začít u jednohlasého nástroje, např. zobcové flétny, a na klávesový nástroj přejít po jistém vyzrání).
Hra na klavír i varhany jsou nesmírně krásné a hodnotné aktivity. Velmi rádi vás budeme zasvěcovat do tajů tohoto umění. Věříme, že získání nových dovedností a vědomostí pro vás bude opravdovým obohacením.

 

 

Učitelé:

 

Jan Esterle - vedoucí klavírního oddělení

Jolana Chaloupková

MgA. Lenka Heringová - mateřská dovolená

Mgr. Tomáš Hostýnek

Milada Košťálová

Silvie Kvěchová

Mgr. Jan Kubeš

Jitka Kroupová

Štěpánka Lopaurová

M. Mu. Aleš Nosek

MgA. Petr Novák

Gabriela Pechmannová - mateřská dovolená

Dana Osvaldová

MgA. Zora Ponicová, Ph.D.

Veronika Ptáčková

Magda Valtová