Klavírní oddělení

 

Klavírní oddělení

Hra na klávesové nástroje je dlouhodobě velmi oblíbenou disciplinou. I v naší ZUŠ proto patří oddělení klávesových nástrojů k početně nejsilnějším – dlouhodobě se počet žáků v našem oddělení pohybuje kolem stodevadesáti, věnuje se jim 12 pedagogů. V oddělení klávesových nástrojů je v současnosti možno navštěvovat studijní zaměření Hra na klavír a Hra na varhany (chrámové), připravuje se zahájení výuky hry na cembalo. Do roku 2013 integrovalo toto oddělení i výuku hry na akordeon a elektronické klávesové nástroje, v současnosti je tato výuka organizována v samostatném oddělení – viz vlastní profil).
Všichni vyučující vedou žáky především k aktivnímu muzicírování, k nacházení nového způsobu sebevyjádření a využití možností komunikace prostřednictvím hudby. Žáci získávají jednak potřebné technické dovednosti, jednak teoretické znalosti umožňující správné pochopení notového textu i správný interpretační přístup k hudbě různých historických epoch. Současně tříbí svůj výrazový cit, aby dokázali přesvědčivě tlumočit poselství interpretované skladby. Zpočátku žáci navštěvují individuální nástrojovou výuku a hudební nauku, později (cca od 4. ročníku) se zapojují do nejrůznějších skupinových hudebních aktivit. Minimální časový nárok na žáka je podle konkrétních ročníků studia 2 vyučovací hodiny, v některých ročnících pak 2 ½ až 3 vyučovací hodiny (viz tabulky učebních plánů v ŠVP).
Studium hry na klavír i na varhany klade na žáky poměrně velké nároky zejména v oblasti koordinace pohybů, sledování vícevrstevnatého notového textu, soustředění jak při výuce, tak při domácí přípravě atd.. Proto je dobré v rámci úvahy o započetí studia těchto studijních zaměření projít s některým z našich učitelů hlubším „průzkumem hudebnosti“ a na základě jeho výsledku pak učinit rozhodnutí o dalším postupu (někdy je lepší začít u jednohlasého nástroje, např. zobcové flétny, a na klávesový nástroj přejít po jistém vyzrání).
Hra na klavír i varhany jsou nesmírně krásné a hodnotné aktivity. Velmi rádi vás budeme zasvěcovat do tajů tohoto umění. Věříme, že získání nových dovedností a vědomostí pro vás bude opravdovým obohacením.

 

 

Učitelé:

 

Jan Esterle - vedoucí klavírního oddělení

Jolana Chaloupková

MgA. Lenka Heringová

Mgr. Tomáš Hostýnek

Milada Košťálová

Silvie Kvěchová

Mgr. Jan Kubeš

Jitka Kroupová

Štěpánka Lopaurová

M. Mu. Aleš Nosek

MgA. Petr Novák

Gabriela Pechmannová

Dana Osvaldová

MgA. Zora Ponicová, Ph.D.

Magda Valtová